Startside
Indtroduktion
Hvad vi tror
Tidsskrift
Nyhedsbrev
Historie
Musik
Billeder
Ordliste
Boghandel
I Norden
Kontakt
Kalender
Linker

SVENSK VAISHNAVA-ORDLISTE
Denne ordliste indeholder korte forklaringer på ord og udtryk fra indiske sprog, som bengali og sanskrit. Læg mærke til at visse ord kan have flere betydninger, og at flere ord desuden bruges om hinanden, som f.eks. Chaitanya, Mahaprabhu, Nimai og Gauranga, som alle henviser til Herren Shri Krishna Chaitanya.
  A  
Acharya: Läromästare, person som lär ut andlig kunskap genom sitt eget exempel.
Achintya: Ofattbar.
Ahimsa: Icke-våld.
Ajñata sukriti: Se sukriti.
Ananda: Andlig glädje, lycksalighet. Uppkommer ur själens osjälviska kärleksförhållande med Gud, Krishna.
Archana: gudsdyrkan. Archa-Vigraha är en uppenbarelseform av Gud som dyrkas i tempel.
Arjuna: Herren Krishnas vän som han talade Bhagavad-Gita till.
Ashrama: Livets fyra religiösa stadier enligt det vediska samhällssystemet: brahmacharya (studietiden), grihastha (familjelivet), vanaprastha (tillbakadraget liv) och sannyasa (försakelse).
Ashtanga-yoga: "Den åttafaldiga vägen", bestående av yama och niyama (moralövningar), asana (kroppsställningar), pranayama (andningskontroll), pratyahara (tillbakadragande av sinnena), dharana (stadgande av sinnet), dhyana (meditation) och samadhi (djup försjunkenhet i Vishnu, som befinner Sig i hjärtat). I allmänhet omöjligt att utföra av den moderna människan. Är ej nödvändigt för utförandet av hängiven tjänst.
Atma: Självet. Atma kan syfta på kroppen, sinnet, intelligensen, andesjälen eller på det Högsta Självet. Vanligtvis avses emellertid den individuella andesjälen.
Atmanivedana: Själens totala överlämnande till Gud.
Atmarama: Person som nått andlig fullkomning och därför är tillfredsställd i sig själv.
Avatara: "En som stiger ned", dvs. en gudsinkarnation (ordet 'inkarnation' har inte riktigt samma betydelse för vaishnavaer som anhängare till andra religiösa riktningar. Vaishnaverna anser Gud nedstigar utan att bli ett människa eller anta en verkligt mänsklig kropp).
  B  
Balarama(Baladeva): Herren Krishnas första expansion. Han uppträder som Krishnas bror i Krishna-lila.
Bg.: Bhagavad-gita.
Bhagavad-gita: "Herrens sång". Ett samtal mellan Herren Krishna och Arjuna, där Herren undervisar Arjuna i grundläggande andlig kunskap. En mycket berömd del av Mahabharata. I Bhagavad-gita kan man finna essensen av alla Upanishaderna.
Bhagavan: "Den som besitter alla majestät". Den Högste Herren, som är källan till all skönhet, styrka, berömmelse, rikedom, kunskap och försakelse.
Bhagavata: Den heliga skriften Bhagavata Purana, Shrimad Bhagavatam; person som förverkligat Bhagavatams slutsats och därför är Bhagavatam personifierad.
Bhagavata Purana: Den fullfjädrade teismens främsta skrift; Shrila Vyasadevas egen kommentar till Vedanta-sutra.
Bhakti: Hängivenhet, tjänst och kärlek till Gud och Hans hängivna.
Bhakti Rakshaka Shridhara Maharaja (shrila): En av Shrila Bhakti Siddhanta Saraswatis närmaste lärjungar, Shrila Bhakti Vedanta Swamis nära vän och shiksha-guru, grundare för Shri Chaitanya Saraswat Math, och Shrila Bhakti Sundara Govinda Maharajas guru.
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura (shrila):
Shrila Bhakti Vinoda Thakuras son och Shrila Gaura Kishora Dasa Bajajis enda elev. Grundade Gaudiya Math.
Bhakti Sundara Govinda Maharaja (shrila):
Shrila Bhakti Rakshaka Shridhara Maharajas käraste lärjunge, Shrila Bhakti Vedanta Swami Maharajas kära vän och nuvarande president-acharya för Shri Chaitanya Saraswat Math.
Bhakti Vedanta Swami Maharaja (shrila):
En kär lärjunge till Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura och en mycket god vän av Shrila Bhakti Rakshaka Shridhara Maharaja och Shrila Bhakti Sundara Govinda Maharaja. Grundare av The International Society for Krishna Consciousness (ISKCON).
Bhakti Vinoda Thakura (shrila):
Shrila Bhakti Siddhanta Saraswatis fader och 1800-talets stora återupprättare av Krishna-hängivenhet.
Bhakti
-yoga: Att länka samman med den Högste Herren genom hängiven tjänst. Den högsta formen av yoga.
Bheda-abheda: Herren Chaitanyas teologiska lära om enhet och åtskillnad.
Bhukti: (Strävan efter) sinnesnjutning.
Brahma(mask.): Den förste skapade varelsen i universum; under Herren Vishnus ledning skapar han alla livsformer i universum och härskar över lidelsens egenskap (rajo-guna). I en annan kapacitet agerar han som acharya.
Brahma(neutr.): Herrens opersonliga strålglans.
Brahmachari: En lärjunge som lever i celibat enligt det vediska samhällssystemet (se ashrama).
Brahma-jijñasa: Att utforska andlig kunskap.
Brahmajyoti
: Den andliga strålglansen som utströmmar från Guds transcendentala kropp och lyser upp den andliga världen.
Brahmaloka: Brahmas boning (Satyaloka), den högsta planeten i universum; det icke-differentierade Brahman-planet, som står över den materiella sfären men ändock under det andliga planet där Gud tjänas i hängivenhet.
Brahmana (brahmin): Vedisk präst. Prästklassen, enligt det vediska samhällets indelning i fyra sociala grupper (se varnashrama).
Brahmanda: Det materiella universum, som enligt den vediska astronomin delas upp i fjorton olika planetsystem.
Brahma-sutra: Vedanta-sutra.
  C  
Chaitanya: livskraft.
Chaitanya-charitamrita (Cc.): Shri Chaitanya Mahaprabhus biografi, författad på bengali av Krishnadasa Kaviraja under tidigare delen av 1600-talet.
Chaitanya Mahaprabhu: Herren Krishnas inkarnation i Kalis tidsålder. Herren framträdde under senare delen av 1400-talet i Navadvipa, Västbengalen. Till det yttre var Hans mission att införa det gemensamma sjungandet av Herrens heliga namn, vilket är denna tids yuga-dharma, dvs. dess främsta religiösa princip. Samtidigt hade han en inre, högre mission: Han är Krishna i egen person som smakar sin egen inre ljuvhet och dansar i hänryckning. Han är Krishna i egen person som har gett Sig hän åt sökandet efter Shri Krishna, verkligheten den Sköna.
Chaitanya Math: Huvudtemplet för Bhakti Siddhanta Saraswatis predikomission, Gaudiya Missionen.
  D  
Daiva varnashrama: Se varnashrama.
Dasa: Tjänare(till Gud).
Dasya (-rasa): Det hängivna förhållandet i tjänandeskap till den Högste Herren.
Dharma: Relgion.
Dhyana: Meditation.
Diksha: Andlig invigning.
  G  
Gaudiya Math: Gaudiya Missionens tempel. Se Chaitanya Math.
Gaudiya vaishnava: Efterföljare till Herren Chaitanya Mahaprabhu.
Gauranga: "Den Gyllene", namn på Herren Chaitanya.
Gaura Kishora Das Babaji (shrila): Shrila Bhakti Vinoda Thakuras nära vän och Shrila Bhakti Siddhanta Saraswatis andliga läromästare. En mycket asketisk Krishna-hängiven.
Goloka
: Krishnas eviga boning, den högsta planeten i den andliga världen. Goloka är den perfekta sfären som innefattar hela existensen i dess rätta perspektiv. Där själen kan finna den högsta verkligheten.
Gopi: "Koherdinnor", Krishnas mest överlämnade hängivna.
Goswami, swami: Person som har bemästrat sina sinnen.
- De 6 goswamierna: Herren Chaitanyas närmaste följeslagare, som fick Herrens uppdrag att utforska och förklara den gudshängivna vetenskapen.
Govinda Maharaja (shrila): Se Bhakti Sundara Govinda Maharaja.
Grihastha: En gift man som lever enligt det vediska samhällssystemet (ashrama).
Guru, gurudeva: Lärare, andlig mästare.
Guru-kula: Det traditionella vediska utbildningssystemet.
  H  
Hanuman: Herren Ramacandras mest hängivne, lojale tjänare (i dasya-rasa).
Hare (härlett av Hara): Namn på Radha.
Hari: Namn på Gud.
Hari Nama: Krishnas Namn.
  I  
Indra: Himmelens högste härskare och regnets förhärskande gudom.
International Society for Krishna Consciousness, the (ISKCON): En internationell andlig förening ursprungligen bildad av (Shrila) Bhakti Vedanta Swami Maharaja. Efter dennes bortgång 1977 leds föreningen av (Shrila) Bhakti Vedanta Swami Maharajas lärjungar.
ISKCON: Se (The) International Society for Krishna Consciousness.
  J  
Jagannatha: "Världens Mästare", namn på Gud. En form av Herren Krishna som dyrkas i Jagannatha Puri.
Jagannatha Puri (Nilachala): En stad på Indiens östkust där Gudsgestalten av Herren Jagannatha residerar.
Jaimini: Indisk filosof.
Jiva, jivatma: Den individuella levande varelsen, andesjälen, självet.
Jñana: (Andlig) kunskap, kännandet av Brahman; mer specifikt, kännandet av den Högste Herrens allsmäktiga överhöghet; mest specifikt, den hängivnes kännande av hans gudomliga förhållande till Herren (sambandha-jñana).
Jñana-yoga: Metoden genom vilken man söker förbindelse med det Gudomliga genom kunskap. Om man ej når fullfjädrad sambandha-jñana leder denna metod endast till monism.
Jñani: Den som utövar jñana-yoga.
Jñata
sukriti: Se sukriti.
  K  
Kali-yuga: "Mörkrets tidsålder", tiden efter Krishnas uppenbarelse på jorden.
Karma: Handling. Karma-lagen är lagen om att varje handling medför en återverkan. Materiella handlingar; goda eller dåliga gärningar, utförda för ens egen tillfredsställelse; fruktbringande handlingar; moralisk plikt; konsekvenserna av handlingar utförda i detta eller i tidigare liv.
Karmakhanda: "De (fromma) handlingars väg", en yoga-riktning. Den del av Veda som till det yttre förordar cermoniella riter och offer-riter, vilka skänker fromhet och leder till himmelen.
Karma-yoga: Metoden genom vilken man söker förbindelse med det Gudomliga medan man fullgör sina världsliga åligganden; pliktskyldighetens väg.
Karmi: Den som ägnar sig åt karma (fruktbringande handlingar); fruktsökande religionsutövare; aktiv person.
Kirtana: Att sjunga eller tala om Herrens ärorikhet. Lovsång.
Krishna: Ett namn på Gud, som betyder "Den som attraherar allt och alla". Verkligheten den sköna, kärlekens herre, Guds Högsta Personlighet.
Kshatriya: Krigare, administratör (se varnashrama).
  L  
Lila: Transcendental, gudomlig "lek" eller handling som utförs av den Högste Herren.
Linga: Shiva-dyrkarnas Gudsgestalt.
Loka: Planet, livsplan.
  M  
Madhurya (-rasa): Det högsta av alla gudomliga förhållanden till Herren; förhållande i djup kärlek.
Maha: Stor.
Mahabharata: Den mäktiga skriften som beskriver berättelsen om Kauravernas och Pandavernas historia, författad av (Shrila) Vyasadeva i arton parvas, böcker.
Mahadeva: Se Shiva.
Mahajana: Framstående personlighet i den vediska traditionen som genom sina ord och sitt exempel utgör vägvisare för generationer framåt.
Maha-prasada: Födoämnen offrad med hängivenhet till Gud, Krishna.
Maharaja: Titel för person i försakelsens livsordning, 'stor, mäktig kung', dvs. en person som har lämnat det materiella livet bakom sig, och helt engagerat sig i tjänst till Gud. Används ofta för sannyasi.
Maha-Vishnu: Se Vishnu.
Mantra: (Andlig) ljudvibration eller vedisk hymn.
Manu-samhita: Lagbok given för människosamhället.
Math: Tempel.
Maya: Ilusion, själens bortglömmande av sin naturliga position som ren andesjäl och evig tjänare till Gud.
Maya-shakti: Herrens illusoriska energi, som täcker de levande varelserna, och får dem att glömma bort att de är tjänare till Krishna.
Mukti: (Strävan efter) befrielse.
Murti (archa-vigraha): Herrens gestalt manifesterad i materiella element, såsom i en målning eller i en gestalt av Krishna dyrkad i ett hem eller tempel. I denna form tar Gud personligen emot dyrkan från sina hängivna.
  N  
Nadia: Ett område i Väst-Bengalen i östra Indien, där Herren Chaitanya föddes, och utförde Sina tidiga lekar.
Naiskarmya: En annan term för akarma.
Nama: Det heliga namnet.
Nama-sankirtana: se sankirtana.
Nanda: Herren Krishnas fader, i Krishna-lila.
Narada: En stor Krishna-hängiven i skrifter som Shrimad-Bhagavatam.
Narayana: Krishnas majestätiska fyrarmade fullständiga expansion, som dyrkas med vördnad och strikt i enlighet med skriftemas föreskrifter (vaidhi-bhakti) .
Navadvipa: En stad i Nada, Herren Chaitanyas födelseort och platsen för hans lila. Av nåd är den manifesterad på vårt medvetandeplan i Väst-Bengalen.
Nirguna: utan egenskaper eller kvaliteter. När termen syftar på Gud betecknar den att han befinner sig bortom alla materiella kvaliteter.
Nirvana: Frihet från den materiella tillvaron utan ett positivt uppnående. Ett tillstånd av tomhet.
Nishtha: Stark tilltro.
Nityananda: Den ursprungliga andlige mästaren och den mest barmhärtiga avararen. Han tar del i Chaitanya Mahaprabhus lekar, och är en tjänare till Chaitanya.
  O  
Om (omkara): Den enstaviga heliga stavelse som representerar den Absoluta Sanningen.
  P  
Pandaverna: kung Pandus fem söner: Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula och Sahadeva.
Paramahamsa: Det högsta stadiet av sannyasa.
Paramatma: Kshirodakashayi Vishnu; Översjälen; den Högste Herrens immanenta lokaliserade aspekt; vittnet och vägledaren i hjärtat på varje betingad levande varelse, som Han alltid åtföljer.
Parva: Bok.
Prabhupada: Titel för (Shrila) Bhakti Siddhanta Saraswati, senare också för (Srila) Bhakti Vedanta Swami Maharaja.
Prabhava
prakasha: En fullständig expansion av Krishna i sin ursprungliga form.
Prasada: se maha-prasada.
Prema: Ren, spontan gudskärlek.
Prema Dhama Deva Stotram: Poetiskt, filosofiskt verk av Shrila Shridhara Maharaja, som i sjuttiotvå verser beskriver Shri Chaitanya Mahaprabhus liv och lära.
Purana: Historisk krönika: tilläggsskrift till Veda.
  R  
Radha: Krishnas personifierade glädje-energi. Hon uppträder som Krishnas eviga gemål.
Raga-marga: Den gudomliga kärlekens väg; hängivenhet bortom skrifternas föreskrifter.
Rajas: (Den materiella) lidelsens kvalitet.
Rama, Ramachandra: Namn på Gud, som betyder "den gudomliga glädjens källa"; Krishnas inkarnation som en idealistisk rättfärdig konung.
Ramayana: Det episka verket om Krishna-inkarnationen Rama.
Rasa: Gudomlig hänryckning; gudomligt förhållande till gen högste Herren. De fem primära förhållandena är följande; neutralt (fridfullt), tjänandeskap, vänskap, föräldraskap samt förhållande i äktenskaplig kärlek.
Rishi: Framstående gudomlig visman som är förmögen att skåda den vediska förståelsen.
Ruchi: Andlig smak.
Rupa: Den främsta av Vrindavanas 6 goswamier och herren Chaitanyas följeslagare.
Rupanuga: Efterföljare till Rupa Goswami.
  S  
Sad-chid-ananda (sat-chit-ananda): Själens beståndsdelar; evighet, kunskap(medvetande) och lycksalighet.
Sad-guru: Den inre gurun, den äkta vägledaren.
Sadhana: Ett utövande genom vilket man möjligen kan nå ett önskat mål.
Sahajiya: Imitatör, person som utövar andligt liv på ett lättsinnigt sätt.
Sakhi: Shrimati Radharanis närmaste följeslagare.
Sakhya (-rasa): Gudomligt vänskapsförhållande till Krishna.
Sambandha: Förhållande. Se även jñana.
Samkhya: Kunskap som uppenbarar själens natur.
Samsara: Kretsloppet av födelse och död, dvs. reinkarnation.
Sanatana (Goswami): En av Vrindavans 6 goswamier.
Sangha: Församling.
Sankirtan: Gemensamt lovsprisande av Gud, speciellt genom sjungandet av Krishnas namn.
Sannyas: Försakelsens livsordning (se ashrama).
Sannyasi: Person som lever i försakelsens livsordning.
Sattva (-guna): Godhet, godhetens kvalitet.
Satyaloka: Brahmas planet.
Seva: tjänst till Gud, Krishna.
Shakta: dyrkare av Shakti eller Durga, "Den Stora Modern".
Shakti: Energi, kraft.
Shalagrama shila: Gudsgestalt formad som en sten.
Shankaracharya: En inkarnation av Herren Shiva, som verkade på 800-talet i Indien, och införde missuppfattningen om att Guds högsta aspekt är opersonlig.
Shanta (-rasa): Gudomlig stillhet.
Shastra: Uppenbarelseskrift; vedisk litteratur.
Shiksha-guru: Instruerande andlig mästare, lärare.
Shiva (Mahadeva): En aspekt av Gudomen, Krishnas tjänare. Den halvgud som övervakar okunnighetens materiella kvalitet (tamo-guna) och som förintar det materiella kosmos.
Shraddha: Traditionellt vedisk offer till förfäderna; tilltro till hängivenhetens alltigenom lyckobådande natur: preliminär önskan till självförverkligande.
Shravanam: Hängivet hörande om Herrens ärorikhet.
Shri, shrila, shrimad, shrimati, shripad, etc.: Titel som uttrycker vördnad, "den strålande".
Shri Chaitanya Saraswat Math: En internationell andlig förening grundad av (Shrila) Bhakti Rakshaka Shridhara Maharaja 1941. Leds i dag av (Shrila) Bhakti Sundara Govinda Maharaja. Föreningen har i dag anhängare över hela världen och utger vaishnava-litteratur på 20 språk.
Shridhara Maharaja (shrila): Se Bhakti Rakshaka Shridhara Maharaja.
Shruti: Det hörda, Veda-skrifterna.
Shudra: Medlem av arbetarklassen enligt det vediska samhällets indelning i fyra sociala grupper (se varnashrama).
Subhadra: Krishnas syster.
Svarupa: Själens ursprungliga, andliga gestalt eller ursprungliga position.
Svayam rupa: Herren Krishnas ursprungliga form.
  T  
Tamas, tamo-guna: Okunnighet, okunnighetens kvalitet.
Tatastha-shakti: Herrens gräns-energi, de levande varelserna (jiva), som ges frihet att välja mellan tillägnandets sida och exploaterandets sida.
Tattva: Sanning, lära.
  U  
Upadeshamrita: "Nektarlika instruktioner", vägledning i utförandet av hängiven tjänst, skriven av Rupa Goswami på 1500-talet.
Upanishaderna: Den del av Veda som skänker kunskap om den högsta anden; betraktas som Vedas juvel, Vedanta.
  V  
Vaikuntha: Den andliga världens planeter (transcendentala till de himmelska planeterna, till Viraja, samt till Brahmaloka). På Vaikuntha-planeterna dyrkas Herren i Sina Narayana-expansioner.
Vairagya: Försakelse, obundenhet till materiella ting.
Vaishnava: Gudshängiven, "Vishnu-dyrkare".
Vaishya: Köpman, jordbrukare (se varnashrama)
Valmiki: Ramayanas författare.
Vanaprashtha: Tillbakadragelsens livsordning som man accepterar efter att ha levat som familjeförsörjare (se ashrama).
Varna: Egenskap, kvalitet. De fyra sociala klasser, beståande av brahmana (präster), kshatriya (krigare), vaishya (köpmän och bönder) och shudra (arbetare).
Varnashrama-dharma (daiva-): Det Guds-centrerade sociala och religiösa system som består av fyra varnas (brahmana, kshatriya, vaishya och shudra) och fyra ashramas (brahmacharya, grihastha, vanaprastha och sannyasa). När systemet perverteras av ateistiskt innflytande kallas det asura-varnashrama.
Vasudeva: En expansion av Krishna.
Vatsalya (-rasa): Gudomligt föräldraskapsförhållande till Krishna.
Veda: Kunskap, "att veta"; hinduismens heliga texter (Rig- Sama- Yajur och Atarva-Veda).Innehåller religiösa föreskrifter och kunskap om Gud.
Vedanta: Vedas slutsats; upanishaderna.
Vedanta-sutra: Vedanta-filosofins aforismer, sammanställd av Shrila Vyasadeva.
Vijñana: Vetenskap, insedd kunskap, oöverträfflig förståndskapacitet.
Vina: traditionellt indiskt stränginstrument.
Viraja: Passivitetens flod som befinner sig över materiell sinnesrörelse och under Brahman.
Vishnu: Namn på Gud: "upprätthållaren", den alltgenomträngande Herren.
Vrindavana: Den plats där Herren Krishna uppenbarade Sina tidiga lekar, Krishnas transcendentala boning. Staden Vrindavana i Indien, där Krishna uppenbarade sig är en manifestation på denna jord av Krishnas boning i den andliga världen.
Vyasadeva (Vedavyasa): Bhagavatas författare. Den framstående evige vismannen som bemyndigad av Gud sammanställde Veda samt författade Puranorna, Mahabharata och Vedanta-sutra.
  Y  
Yajña: Offer.
Yoga: Att sammanlänka, förena sig med sitt Gudomliga ursprung; väg, stig, kurs, medel, sätt att söka efter själens natur och Gud.
Yogi: Person som utövar yoga.
Yuga: Tidsålder.
Yuga-dharma: Den speciella tidsålderns rekommenderade metod för Gudsdyrkan och uppnående av självförverkligande.
 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna-samfundet Shri Chaitanya Saraswat Math
Online siden 1997 - http://dansk.scsmath.org